Upravni odbor PSS usvojio novi sudijski pravilnik

Obaveštavamo sve članove da je Upravni odbor Plivačkog saveza Srbije na sednici održanoj 30.05.2017. godine doneo novi sudijski pravilnik (Pravilnik o radu Odbora plivačkih sudija PSS, sudijama PSS i suđenju na plivačkim takmičenjima), koji možete pročitati ili preuzeti na stranici Dokumenta.

Plivački savez Srbije logo

Molimo sve članove da obavezno pročitaju novi pravilnik, a posebno vam skrećemo pažnju na:

Član 10.

Prava i dužnosti aktivnih sudija su da:

 1. se aktivno, kontinuirano, bave poslovima suđenja na takmičenjima čiji je priređivač PSS ili su pod ingerencijom PSS, pri čemu se pod aktivnim i kontinuiranim bavljenjem poslovima suđenja smatra suđenje na minimum jednom takmičenju čiji je priređivač PSS ili je pod ingerencijom tj. kontrolom PSS, u jednoj kalendarskoj godini.
 2. savesno i odgovorno vrše sudijsku dužnost na plivačkim takmičenjima u skladu sa pravilima;
 3. učestvuju na seminirima, konferencijama ili stručnim sastancima sudija;‚
 4. pridržavaju se odredaba ovog pravilnika i normativnih akata PSS;
 5. izvršavaju odluke i zadatke OPS PSS;
 6. se stručno usavršavaju;
 7. nose odgovarajuću legitimaciju i opremu na plivačkim takmičenjima;
 8. se stavljaju na raspolaganje za plivačka takmičenja;
 9. se u kalendarskoj godini stave na raspolaganje vrhovnom sudiji ili predsedniku OPS PSS za vršenje sudijske dužnosti na najmanje dva dela takmičenja čiji je priređivač i organizator PSS;
 10. prihvate delegiranu sudijsku dužnost na plivačkim takmičenjima;
 11. pravovremeno obaveste priređivača takmičenja i lice koje je delegiralo sudijsku dužnost, o sprečenosti obavljanja delegirane sudijske dužnosti na takmičenju;
 12. se odazovu na proveru teoretskog znanja.

Aktivan sudija je dužan da predsedniku OPS PSS uputi dopis (ili e-mail) o izvršenju dužnosti propisanih članom 10. stav 1. tačka 1 i 9. za proteklu godinu do 31. januara tekuće godine, koji vodi evidenciju istih.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana od dana usvajanja, izuzev člana 14. stav 2. koji stupa na snagu 01.01.2018. godine.